Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το λογισμικό SPSS για:
• Περιγραφική στατιστική
• Έλεγχο υποθέσεων
• Στατιστική συμπερασματολογία

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει:

  • Εισαγωγή και μορφοποίηση δεδομένων.
  • Δημιουργία μεταβλητών.
  • Περιγραφική στατιστική για ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές.
  • Δοκιμασίες Student’s t.
  • Ανάλυση διασπορών μιας κατεύθυνσης και δύο κατευθύνσεων.
  • Ανάλυση συνδιασπορών.
  • Συσχετίσεις.
  • Μονομεταβλητική και πολυμεταβλητική ανάλυση παλινδρόμησης.
  • Μη παραμετρικές δοκιμές.
  • Δοκιμασία χ2, 2 ανεξάρτητα δείγματα, Κ ανεξάρτητα δείγματα