1. Κάθε πότε ξεκινάει ένας νέος κύκλος σπουδών για το Μεταπτυχιακό; Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Η έναρξη νέου κύκλου σπουδών γίνεται κάθε Μάρτιο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός του μηνός Ιανουαρίου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και στον τοπικό και πανελλαδικό τύπο και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

2. Ποια είναι διάρκεια σπουδών  του Μεταπτυχιακού;

Το Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας απονέμει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, δηλαδή δύο (2) διδακτικά εξάμηνα στα οποία προστίθεται ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, που ορίζεται σε ένα εξάμηνο.

3. Ποια είναι η διαδικασία επιλογής και ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα ΜΠΣ;

Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ κατά το χειμερινό εξάμηνο του ιδίου ακαδημαϊκού έτους (κάθε Νοέμβρη του ακαδημαϊκού έτους) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο εντός  του μηνός Ιανουαρίου.

Η επιλογή γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων ΕΑΥ κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα  που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο  του ΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο  προπτυχιακό  επίπεδο, την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, την γνώση της αγγλικής γλώσσας και τη συνέντευξη.

Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 60 μόρια και κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά βάση της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των παραπάνω κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας. Οι υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, εισάγονται στο ΠΜΣ. Εφ’ όσον συμβεί να βρίσκονται περισσότεροι από ένας στην τελευταία θέση, εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται στους επιλαχόντες.

Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους γίνεται στην αρχή του 1ου εξαμήνου σπουδών και σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών κατόπιν σχετικής Ανακοίνωσης. Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν από τον ίδιο τον μεταπτυχιακό φοιτητή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

4. Ποιο είναι το κόστος του Προγράμματος; Κάθε πότε καταβάλλονται τα δίδακτρα;

Το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 2.400 € και καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις σε διάστημα 18 μηνών, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται ταυτόχρονα με την εγγραφή.

5. Υπάρχουν δυνατότητες υποτροφίας και με ποιες προϋποθέσεις;

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ.

Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

6. Τι πρέπει να γνωρίζω για την συνέντευξη?

Η συνέντευξη πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ, σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Για τη γενική επιστημονική και επιστημολογική καλλιέργεια του υποψηφίου δίνεται έμφαση ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τη γνώση του για τα θέματα του ΠΜΣ. Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Επιτροπή αξιολογεί την συστηματική επιστημονική ενημέρωση του υποψήφιου, τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του και τη θέλησή του να συμμετάσχει στο ΠΜΣ, καθώς και την επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου, τη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος.