ΠΜΣ στη «Δημόσια Υγεία – Public Health»

 • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία – Public Health», επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1366/20840 απόφαση (ΦΕΚ 2969/24.7.2018/τ.Β΄) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20.4.2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19.03.2018). Το ΠΜΣ υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health»:

 • Στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας.
 • Περιλαμβάνει τη μελέτη των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τη μελέτη των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής τους κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων.
 • Οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Δημόσια Υγεία- Public Health» στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Υγεία και Περιβάλλον β) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική.

Γίνονται αποδεκτοί απόφοιτοι των σχολών:

 • Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Οικονομικών της Υγείας
 • Νομικής
 • Συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής
 • Ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ

Επιπλέον στόχοι του ΠΜΣ:

 • Να παρέχει εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία σε επιστήμονες που η προηγούμενη εκπαίδευσή τους και εμπειρία, τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία.
 • Να παρέχει εκπαίδευση προσαρμοσμένη στα διαφορετικά πεδία προέλευσης των υποψηφίων και να τους παρέχει τις βάσεις για μελλοντική δυνατότητα σταδιοδρομίας στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας.
 • Να αποκτήσουν οι πτυχιούχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ένα σημαντικό και βαθύ πεδίο γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας.

Ελάχιστη διάρκεια σπουδών:
Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.

 • Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης εκάστου Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.
 • Μετά από αίτηση του φοιτητή (που έχει περατώσει επιτυχώς το πρώτο εξάμηνο σπουδών), μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης, η οποία δεν προσμετρείται στη χρονική διάρκεια σπουδών. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα.
 • Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Διαδικασία Επιλογής

Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος

Η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 καθιστά την πρόταση απορριπτέα. Βαθμολόγηση: Έως 30 μόρια ανάλογα με το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιασμένο επί 3

Ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις - Εργασιακή εμπειρία

Πρόσθετη Μοριοδότηση. Βαθμολόγηση: Έως 10 μόρια για έργο που πιστοποιείται από τον επιστημονικό υπεύθυνο ή διευθυντή του κάθε έργου/εργασίας

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Βαθμολόγηση: Άριστη γνώση: 15 μόρια, Πολύ Καλή γνώση: 10 μόρια, Καλή γνώση: 5 μόρια

Συνέντευξη

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, απορρίπτεται. Βαθμολόγηση: Άριστα: 35 μόρια