Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά το πέρας αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• μελετούν δημοσιευμένες σχετικές έρευνας σε έγκριτα περιοδικά,
• κατανοούν την εφαρμογή στην πράξη των αρχών και μεθοδολογιών της Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας και Τοξικολογίας,
• σχεδιάζουν και υλοποιούν μια έρευνα για τις επιδράσεις των παραγόντων του περιβάλλοντος στην υγεία και να εκτιμούν τη συνολική επιβάρυνση του πληθυσμού από αυτές τις εκθέσεις,
• διερευνούν περιβαλλοντικά προβλήματα στην πράξη,
• προβλέπουν ποσοτικά και μοντελοποιούν την έκθεση σε ρύπους και τοξικές ουσίες.

Περιγραφή Μαθήματος

  • Συστάδες ασθενειών: Διερεύνηση μιας υποτιθέμενης συστάδας ασθενειών.
  • Χωρική ανάλυση ενός βιομηχανικού κινδύνου.
  • Ανάλυση και ερμηνεία μιας συστάδας ασθενειών.
  • Ατμοσφαιρική ρύπανση: μελέτες χρονοσειρών, γεωγραφικές μελέτες.
  • Ακτινοβολία: Ιονίζουσα και μη ιονίζουσα ακτινοβολία.
  • Νερό και υγεία: παγκόσμια κρίση νερού, χρήση λυμάτων στη γεωργία.
  • Κλιματική αλλαγή: αρχές και ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Επιδημιολογική τεκμηρίωση: Επανεξέταση επιδημιολογικών στοιχείων, Αναδυόμενες τάσεις στην Περιβαλλοντική Υγεία και Επιδημιολογία.