Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αρχές που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό και διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται ζητήματα που άπτονται της ποσοτικής και της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης ενώ αναφορές γίνονται και στη μεικτή (ή συνδυαστική) μεθοδολογική προσέγγιση. Στο μάθημα θα συζητηθούν οι διαφορετικές οντολογικές, επιστημολογικές και αξιολογικές παραδοχές και κατ’ επέκταση οι διαφοροποιήσεις που απαντώνται στις μεθοδολογικές παραδοχές που διέπουν την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα. Το μάθημα εστιάζει στα σημαντικότερα είδη και σχεδιασμούς κοινωνικών ερευνών με απώτερο σκοπό οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις διαφορετικές ερευνητικές διαδικασίες που απαιτούνται, τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς διαφορετικών σχεδιασμών στη διερεύνηση ερευνητικών ερωτημάτων που αφορούν στην κοινωνική πραγματικότητα και τα φαινόμενα της.