Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Σκοπός είναι να γνωρίζουν τις επιπτώσεις των μικροοργανισμών του περιβάλλοντος στη Δημόσια Υγεία

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα συνίσταται από τις ακόλουθες ενότητες.

Ενότητες

Σκοπός της Μικροβιολογίας Περιβάλλοντος (1 ώρα)

Εισαγωγή στη Μικροβιολογία-Γενικές γνώσεις (3 ώρες)

Τεχνικές στη Μικροβιολογία Περιβάλλοντος (2 ώρες)

Μικροβιολογία υδάτινου περιβάλλοντος (3 ώρες)

Υδάτινα περιβάλλοντα- Η σημασία του υδάτινου Περιβάλλοντος (2 ώρες)

Υδατογενείς ασθένειες και επιδημίες (1 ώρα)

Χαρακτηριστικά παραδείγματα στο υδάτινο περιβάλλον και απόβλητα (1 ώρα)

Μικροβιολογία τροφίμων (1 ώρα)

Αερομικροβιολογία (2 ώρες)

Μικροβιολογία εδάφους (2 ώρες)

Ασθένειες μέσω φορέων (1 ώρα)

Βιολογικός πόλεμος (1 ώρα)

Επιτήρηση-Εκτίμηση επικινδυνότητας μικροοργανισμών στο περιβάλλον (2 ώρες)

Μέθοδοι στον έλεγχο των μικροοργανισμών στο περιβάλλον (1 ώρα)

Εργαστήριο Μικροβιολογίας Περιβάλλοντος (1 ώρα)

Case studies στη Μικροβιολογία Περιβάλλοντος (4 ώρες)

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1082/