Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Nα κατανοήσουν οι φοιτητές την ανταγωνιστική αγορά των χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων της έρευνας ανάλογα με τις στρατηγικές και τις δυνατότητες του φορέα εργασίας και να γνωρίσουν τα συστήματα για το συνεχή εντοπισμό προοπτικών χρηματοδότησης.

Να μάθουν να γράφουν επαγγελματικές προτάσεις χρηματοδότησης/επιχορήγησης για τα δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα και κρατικές επιχορηγήσεις και να μάθουν να παρουσιάζουν τον φορέα τους με έναν τρόπο που να μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να πάρουν έγκριση.

Να κατανοούν τα στοιχεία που απαιτούνται για να πάρουν επιχορήγηση συμπεριλαμβάνοντας τη γνώση των επαφών που απαιτούνται, των συναντήσεων, του τρόπου παρουσίασης της ερευνητικής πρότασης.

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να αναζητήσουν, να ζητούν και να λαμβάνουν τους τρόπους χρηματοδότησης/επιχορήγησης. Αυτό είναι ένα μάθημα βάσει δραστηριοτήτων. Η εκπαίδευση θα γίνεται πρακτικά με παραδείγματα.

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό θα επικεντρωθεί στην επιχορήγηση και την γραπτή πρόταση που θα περιλαμβάνει τη διαδικασία χρηματοδότησης της έρευνας και της προοπτικής επιχορήγησης του ιδρύματος, τις κρατικές επιχορηγήσεις και τη διαδικασία των εγκρίσεων επιχορήγησης.

Μετά το τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει:

1. Αναπτύξει αποτελεσματικές τεχνολογικές πρωτοβουλίες κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις καινοτόμες τεχνικές στη συγγραφή μιας πρότασης.

2. Κατανοήσει τις βιβλιογραφικές αναφορές, και πώς να χρησιμοποιηθούν στη συγγραφή προτάσεων.

3. Κατανοήσει τους μηχανισμούς αναζήτησης δημιουργίας ερευνητικών προτάσεων.

4. Κατανοήσει τις διαφορές στους τύπους χρηματοδότησης όπως οι συνθήκες και οι μέθοδοι προσέγγισης

5. Αποκτήσει γνώσεις που και πως θα βρεθούν πληροφορίες για τις απαραίτητες επιχορηγήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

6. Θα έχει ερευνητικές προτάσεις ανάλογα με τους στόχους ενός φορέα.

7. Να ενδυναμώσουν την κατανόηση των διατμηματικών και διιδρυματικών συνεργασιών.

8. Να παρέχει τις τεχνικές γνώσεις και τα απαραίτητα επίπεδα να φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός.

Ενότητες

Το μάθημα θα διδαχτεί σε 4 ενότητες:

Ενότητα 1: Κατανόηση της επιδότησης/χρηματοδότησης Επισκόπηση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών Ανασκόπηση της αίτησης για επιχορήγηση/χρηματοδότηση Πως βρίσκουμε ευκαιρίες χρηματοδότησης

Ενότητα 2: Φτιάχνοντας την πρόταση Αποτελεσματική προώθηση και επικοινωνία σε πιθανούς χρηματοδότες Πως συντάσσουμε τα τμήματα μιας πρότασης Πως φτιάχνουμε αποτελεσματικές συνεργασίες και συμμετοχές φορέων

Ενότητα 3: Υποβολή πρότασης Ανασκόπηση απαιτήσεων υποβολής

Ενότητα 4: Πραγματοποίηση της χρηματοδότησης Διαδικασία

https://eclass.upatras.gr/courses/ MED1163/