Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων και εργασιών. Μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν: 

  • Ποιές είναι οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και τα συχνότερα παθογόνα, οι εντοπίσεις, και οι ασθενείς υψηλού κινδύνου. 
  • Παράγοντες κινδύνου λοιμώξεων 
  • Η χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων στο νοσοκομείο 
  • Επιτήρηση επιδημικών εξάρσεων

Πρόληψη και εφαρμογή μέτρων ελέγχου λοιμώξεων

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από 10 μαθήματα ταξινομημένα σε τέσσερις ενότητες

Ενότητες

  • Επιδημιολογία νοσοκομειακών λοιμώξεων

Ορισμός, Λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος, Ουρολοιμώξεις, Βακτηριαιμίες, Λοιμώξεις Χειρουργικών Τραυμάτων και σχετιζόμενες με τη χρήση προσθετικών υλικών, Λοιμώξεις άλλης αιτιολογίας, Μονάδες υψηλού κινδύνου. 

  • Χρήση των αντιμικροβιακών

Τα αντιμικροβιακά στο νοσοκομείο (θεραπεία-προφύλαξη), παράγοντες ανάπτυξης και εξάπλωσης της αντοχής των μικροοργανισμών, ο ρόλος του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας 

  • Επιτήρηση

Ορισμός επιδημικής έξαρσης, Επιτήρηση σε Διεθνές, Εθνικό και Νοσοκομειακό επίπεδο, Μικροοργανισμοί, έλεγχος, παρακολούθηση, ο ρόλος του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, μέθοδοι επιτήρησης, η συνεργασία με τον κλινικό ιατρό 

  • Πρόληψη

Κατανόηση και ορισμός παραγόντων κινδύνου, γενικά και ειδικά μέτρα πρόληψης, ο ρόλος του περιβάλλοντος. Επιτροπή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Μελέτη περιστατικών ενδονοσοκομειακών εξάρσεων, διερεύνησης και περιορισμού

https://eclass.upatras.gr/courses/ MED 1106/