Καλούνται οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health», και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10.8.2018 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση καθώς και στην αριθ. 102787/Ζ1/26-6-2019 (ΦΕΚ 2743/3.7.2019 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, να υποβάλουν: 

1) Αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ

2) Υπεύθυνη Δήλωση

3) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία επισυνάπτεται.

στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Ισόγειο  (υπόψη κ. Ε. Λάζαρη), από 26 Φεβρουαρίου έως και 5 Μαρτίου 2020, καθημερινά και ώρες  10:00 – 13:00 είτε να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Απαλλαγής από τα Τέλη Φοίτησης στα πλαίσια του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Πανεπιστημιούπολη, τ.κ. 26500, Ρίο, Πάτρα).

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Ιατρικής