Ανακοίνωση για αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» Ακαδ. Έτους 2019-2020

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health», και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10.8.2018 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση καθώς και στην αριθ. 102787/Ζ1/26-6-2019 (ΦΕΚ 2743/3.7.2019 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, να …….