Στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus οργανώνεται webinar με τίτλο:

“Τοπικές κοινωνίες και μετανάστες

Γνώσεις και αντιλήψεις των επαγγελματιών”

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

17.00-19.00

Εγγραφή: mscpubhealth@upatras.gr

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.