Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας
του Τμήματος Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) Δημόσια Υγεία με την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Ιατρικής
Η εκπαίδευση στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως σκοπό την άρτια κατάρτιση, επιστημονική και ηθική, των λειτουργών υγείας βασισμένη στη διαχρονική Ιπποκράτεια θεώρηση του σεβασμού του ασθενή, o οποίος αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της ποιότητας της Ιατρικής εκπαίδευσης. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών φιλοδοξεί να μεταδώσει στο φοιτητή, πάνω απ’ όλα, τις ηθικές εκείνες αξίες που διέπουν την εξάσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, και να του εξασφαλίσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις ώστε να ανταποκριθεί στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον της Ιατρικής Επιστήμης. Παράλληλα, ο σκοπός της είναι να εμφυτεύσει την ακαδημαϊκή νοοτροπία και να δώσει τη δυνατότητα, σε όποιον θέλει, να αποκτήσει τις γνώσεις που θα του χρειαστούν για να μπει στο χώρο της Ακαδημαϊκής Ιατρικής ως ερευνητής και δάσκαλος.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» του Τμήματος Ιατρικής είναι:
Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας. Περιλαμβάνει τη μελέτη των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τη μελέτη των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής τους κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων. Οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Δημόσια Υγεία- Public Health» στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Υγεία και Περιβάλλον β) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική.
Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Ιατρικής, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

 • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΜΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΜΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και εστίαση στα Μαθησιακά Αποτελέσματα. Σαν Μ.Α είναι η γνώση των βασικών αρχών Δημόσιας Υγείας, καθώς και των βασικών κανόνων και μεθοδολογιών που εφαρμόζονται. Σημαντικά Μ.Α είναι οι φοιτητές να εκπαιδευτούν σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Υγείας, χρησιμοποιώντας συχνά μελέτες περίπτωσης σε καθημερινές καταστάσεις στη Δημόσια Υγεία. Δεδομένου ότι όλοι οι εκπαιδευτές αποτελούν σημαντικούς επαγγελματίες στο χώρο τα Μ.Α εμπεριέχουν σημαντική εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων Δημόσιας Υγείας σε όλους τους ιατρικούς τομείς. Σημαντικό Μ.Α είναι οι φοιτητές να έχουν γνώση των ιδιαιτεροτήτων της Δημόσιας Υγείας και της εφαρμογής των αρχών της σε επίπεδο κοινότητας. Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 1. Έχουν σημαντική γνώση του ρόλου και της συμβολής της Δημόσιας Υγείας σε άλλους κλάδους που αφορούν την υγεία
 2. Επιλέγουν τα κατάλληλα σχέδια και αναπτύσσουν λεπτομερή πρωτόκολλα για τις μελέτες στη Δημόσια Υγεία
 3. Διαχειρίζονται μηχανογραφικά δεδομένα και να προβαίνουν σε κατάλληλες αναλύσεις και αξιολογήσεις πολιτικών υγείας
 4. Αξιολογούν τα αποτελέσματα των μελετών (δικούς τους ή άλλους ερευνητών), συμπεριλαμβανομένης της κριτικής αξιολόγησης της εν λόγω μελέτης, του σχεδιασμού της μελέτης, οι μέθοδοι και συμπεριφορές, στατιστικές αναλύσεις και ερμηνεία
 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος και του ΠΜΣ μέσω της βελτίωσης των γνώσεων σε θέματα Δημόσιας Υγείας.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε θέματα Δημόσιας Υγείας με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος και του ΠΜΣ σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα και βοήθεια στους φοιτητές.

  Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.