Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ κατά το χειμερινό εξάμηνο του ιδίου ακαδημαϊκού έτους (κάθε Νοέμβρη του ακαδημαϊκού έτους) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο εντός του μηνός Ιανουαρίου. Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 (βλ. Κανονισμό Σπουδών σελ. 25), καθώς και στην προκήρυξη κάθε έτους.

Στο ΠΜΣ, λόγω της ευρύτητας και της διεπιστημονικότητας του αντικειμένου της Δημόσιας Υγείας, γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας, πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής και άλλα συναφή Τμήματα.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που η ΣΕ θα εισηγηθεί στην ΣΤ την έγκριση των επιλεγόμενων φοιτητών και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την  ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Η επιλογή γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων ΕΑΥ κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, την γνώση της αγγλικής γλώσσας και τη συνέντευξη.

Οι συντελεστές βαρύτητας για την αξιολόγηση των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

 Α/Α  Κριτήριο  Σημαντικότητα κριτηρίου  Βαθμολόγηση (σε αριθμό  μορίων)
 1 Βαθμό πτυχίου ή διπλώματος Η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 καθιστά την πρόταση απορριπτέα Έως 30 μόρια ανάλογα με το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιασμένο επί 3
 2 Γνώση Αγγλικής γλώσσας Άριστη γνώση: 15 μόρια, Πολύ Καλή γνώση: 10 μόρια, Καλή γνώση: 5 μόρια
 3 Ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο Πρόσθετη Μοριοδότηση Έως 10 μόρια για έργο που πιστοποιείται από τον επιστημονικό υπεύθυνο ή διευθυντή του κάθε έργου.
 4 Εργασιακή εμπειρία ή εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο Πρόσθετη Μοριοδότηση Έως 10 μόρια για έργο που πιστοποιείται από υπεύθυνο ή διευθυντή της εργασίας
 5 Συνέντευξη Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, απορρίπτεται Άριστα: 35 μόρια

Ελάχιστος αριθμός μορίων επιτυχίας καθορίζεται το εξήντα:               60 μόρια

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας. Οι υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, εισάγονται στο ΠΜΣ. Εφ’ όσον συμβεί να βρίσκονται περισσότεροι από ένας στην τελευταία θέση, εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται στους επιλαχόντες.

Οι επιλεγμένοι φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αφού προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Μία (1) Φωτογραφία
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό γεννήσεως (μόνο για άνδρες)
  4. Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής διδάκτρων
  5. Αίτηση Εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, εντός της ολιγοήμερης προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη γραμματεία, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων. Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν από τον ίδιο τον μεταπτυχιακό φοιτητή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.