Από το έτος ιδρύσεως του έχει 247 εγγεγραμμένους φοιτητές εκ των οποίων έχουν αποφοιτήσει οι 146
 
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία-Public Health» αποκτούν σημαντική και ολοκληρωμένη εξοικείωση και γνώση στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας.
 
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).
 
Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν εργασία σχετική με τις σπουδές τους αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Οι εργαζόμενοι απόφοιτοι με τις πρακτικές γνώσεις που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις άμεσα στο χώρο εργασίας τους.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ