Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Το μάθημα αποσκοπεί στο να παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την αντιμετώπιση πολύπλευρων παγκόσμιων προκλήσεων και να φέρει αποτελεσματικές λύσεις για τη βελτίωση της υγείας: ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος μέσω της εκπαίδευσης, της διεπιστημονικής έρευνας και της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ιδρυμάτων και των ενδιαφερομένων. Αυτή η ενότητα διδάσκεται πλήρως διαδικτυακά λόγω του Covid-19.

Μαθησιακοί στόχοι

• Κατανοήσετε την έννοια της One Health και τις διατομεακές προοπτικές της.
• Περιγράψετε περιπτώσεις One Health σε διάφορους τομείς.
• Κατανόηση της σχέσης μεταξύ της υγείας των οικοσυστημάτων και των μολυσματικών/ζωονοσογόνων ασθενειών.
• Κατανόηση της σχέσης της υγείας των οικοσυστημάτων για τη βελτίωση των πολιτικών ελέγχου των ασθενειών, των οικοσυστημάτων, της βιωσιμότητας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της αγροτικής ανάπτυξης.
• Προσδιορίστε ένα πρόβλημα One Health.
• Αναπτύξτε ιδέες για διεπιστημονικές διαδικασίες που μπορούν να λύσουν ένα καθημερινό πρόβλημα One Health.
• Κατανοήστε τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της εφαρμογής των προσεγγίσεων One Health στη βιομηχανία και τις δημόσιες διοικήσεις.
• Προσδιορίστε τους ρόλους, τις ευθύνες και τις ανάγκες των βασικών ενδιαφερομένων στις προκλήσεις της One Health.
• Περιγράψτε τους ρόλους και τις ευθύνες των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ερευνητικού έργου.
• Εφαρμόστε τις ηθικές αρχές της έρευνας και τις διαδικασίες ενημερωμένης συναίνεσης κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.
• Γνωρίστε τις θεμελιώδεις αρχές της διατομεακής οικονομίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων.
• Γνωρίστε τις αρχές για την ιεράρχηση της παρέμβασης μεταξύ διαφορετικών θεμάτων υγείας.
• Γνωρίστε τις αρχές για τον εντοπισμό μεθόδων για την πρόληψη και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών, των απειλών για την ασφάλεια των τροφίμων, της μικροβιακής αντοχής και των κινδύνων για την υγεία.
• Να είστε σε θέση να εφαρμόζετε διάφορες μεθόδους One Health σε συγκεκριμένα θέματα.
• Να είστε σε θέση να συζητάτε και να απαντάτε σε θέματα One Health.

Περιγραφή Μαθήματος

Η ενότητα θα επικεντρωθεί στην αντοχή στα αντιμικροβιακά και φάρμακα, στις ζωονόσους, στα αναδυόμενα προβλήματα υγείας, στην επιτήρηση ασθενειών, στην υγεία των ζώων και στον άνθρωπο στη διεπαφή ζώων και άγριας ζωής, ασφάλεια και ασφάλεια τροφίμων και νερού, περιβαλλοντική υγεία και πολλά άλλα. Η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην προσέγγιση One Health, βασιζόμενη σε επιτυχημένα διεθνή επιτεύγματα που χαρακτηρίζονται από ευρεία διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών, των ερευνητικών φορέων και του κλάδου. Η ενότητα ξεκινά με μια εντατική διάρκεια μιας εβδομάδας διαδικτυακών διαλέξεων και αλληλεπιδράσεων. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, οι φοιτητές θα εισαχθούν στην έννοια της One Health από καθηγητές που εργάζονται σε διαφορετικούς κλάδους και σε διάφορους τομείς. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι μαθητές θα χωριστούν και θα ζητηθούν να εργαστούν σε ομάδες σε μια πρόκληση One Health που απαιτεί μια προσέγγιση One Health. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας οι μαθητές θα είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών από ειδικούς που εργάζονται σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας. Οι μαθητές συγκεντρώνουν τις πληροφορίες και παρουσιάζουν την εργασία σε μια συζήτηση που διοργανώνεται την τελευταία ημέρα της εισαγωγικής εβδομάδας. Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι μαθητές θα τοποθετηθούν ξανά σε ομάδες και θα εργαστούν πάνω σε μια ασθένεια που απαιτεί μια προσέγγιση One Health για να αντιμετωπιστεί. Αυτές οι περιπτώσεις ασθενειών θα ληφθούν επίσης επανειλημμένα ως παραδείγματα όταν οι βασικές έννοιες, μέθοδοι και εργαλεία της ενότητας θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν χρησιμοποιώντας ηχογραφημένες διαλέξεις power point, ασκήσεις και δημοσιευμένη βιβλιογραφία.