Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Το μάθημα ασχολείται με μεθόδους επιδημιολογικής έρευνας που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη περιβαλλοντικών εκθέσεων, από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα τοξικά μέταλλα μέχρι τους βιομηχανικούς ρύπους και τις χημικές ουσίες στα καταναλωτικά προϊόντα. Παρουσιάζονται οι κύριες ομάδες, οι πηγές και η περιβαλλοντική κατανομή των ρύπων. Περιγράφεται η συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και της επακόλουθης ανάπτυξης ασθένειας (Περιβαλλοντική επιδημιολογία) καθώς και οι αιτιολογικοί μηχανισμοί (Τοξικολογία του περιβάλλοντος). Γίνεται προσέγγιση των βασικών αρχών και της μεθοδολογίας της ποιοτικής και ποσοτικής εκτίμησης κινδύνου για τη δημόσια υγεία από την έκθεση σε εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες (public health risk assessment). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη δημοσιευμένων σχετικών ερευνών σε έγκριτα περιοδικά, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την εφαρμογή στην πράξη των αρχών και μεθοδολογιών της Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας και Τοξικολογίας.

Ενότητες

Περιβαλλοντική Επιδημιολογία (Ιστορική αναδρομή, στόχοι, αίτια, σχέση περιβάλλοντος – ασθενειών, σχετικά επιστημονικά πεδία). Περιβαλλοντική Υγεία και βασικές αρχές (έκθεση, δόση, αποτέλεσμα, σχέση έκθεσης-αποτελέσματος, βιομάρτυρες). Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου (χημικοί, φυσικοί, βιολογικοί) και κατανομή τους στα περιβαλλοντικά διαμερίσματα. Εκτίμηση περιβαλλοντικής έκθεσης και επιδράσεων στην υγεία. Μεθοδολογία σχεδιασμού έρευνας, πιθανά σφάλματα, ανάλυση δεδομένων. Επιδημιολογία χημικών ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών. Πρακτικά ζητήματα και ζητήματα ηθικής στην υλοποίηση της έρευνας. Εκτίμηση του κινδύνου για την υγεία. Ο ρόλος της επιδημιολογίας στη λήψη αποφάσεων.

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1104/