Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση και ο τεκμηριωμένος με διάλογο προβληματισμός γύρω από θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία. Αντικείμενο και σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στο χώρο δράσης και σε όλα τα εργασιακά πεδία και ειδικότητες. Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας σε συνάρτηση με την εργασία, τον εργασιακό χώρο και τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες που να είναι σε θέση να εφαρμόζουν και να διαμορφώνουν πολιτικές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας στη χώρα μας, να αναπτύσσουν προγράμματα σε όλα τα επίπεδα, να αξιολογούν τα προβλήματα των εργαζομένων, να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και μέσα και να εξουδετερώνουν νοσογόνους παράγοντες.

Περιγραφή Μαθήματος

Ενότητες

 • Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή – Βασικές αρχές – Ορισμός επαγγελματικού κινδύνου Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία 
 • Επαγγελματικές παθήσεις – Ορισμός – Ισχύουσα νομοθεσία – Προϋποθέσεις τεκμηρίωσης – Επαγγελματικές παθήσεις- Επαγγελματικός καρκίνος
 • Γραπτή Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου 
 • Εργατικό ατύχημα Ορισμοί-Πρόληψη-Νομοθεσία 
 • Φυσικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας 
 • Αερισμός – Μικροκλίμα – Φωτισμός – Ρύπανση εργασιακού χώρου και παθήσεις σχετικές με τους συγκεκριμένους παράγοντες – Οριακές τιμές 
 • Ακτινοβολία – Θόρυβος – Δονήσεις – Ρύπανση εργασιακού χώρου και παθήσεις σχετικές με τους συγκεκριμένους παράγοντες-Οριακές τιμές-Πρόληψη 
 • Χημικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας 
 • Μέταλλα – Σκόνες – Αμίαντος Διαλύτες – Αέρια – Ρύπανση εργασιακού χώρου και παθήσεις σχετικές με τους συγκεκριμένους παράγοντες-Οριακές τιμές-Πρόληψη 
 • Βιολογικοί παράγοντες Ταξινόμηση 
 • Εμβολιασμοί, ΜΑΠ 
 • Εγκάρσιοι Οργανωτικοί παράγοντες 
 • Χρόνοι και ρυθμοί εργασίας – Βάρδιες εργασίας – Εργασία σε δυσμενείς συνθήκες

Εργασιακό στρες – Προϋποθέσεις καλής οργάνωσης 

 • Αρχές εργονομίας

Βασικές αρχές εργονομίας – Υπηρεσίες γραφείων 

 • Μελέτη και σχεδιασμός θέσης εργασίας – Πρακτικές εφαρμογές

https://eclass.upatras.gr/courses/ MED1093/