Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες που διέπουν τις επιδημιολογικές έρευνες και την ανάλυσή των αντίστοιχων δεδομένων ιδιαίτερα μέσω κατάλληλων στατιστικών μοντέλων ανάλογα με τον τύπο της επιδημιολογικής μελέτης και την έκβαση που μελετάται. Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: Να μπορούν να αποφασίσουν ποια είναι η κατάλληλη στατιστική μέθοδος για την ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων (λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της μελέτης και της έκβασης) Να μπορούν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα από αναλύσεις επιδημιολογικών δεδομένων Να μπορούν να διαβάσουν κριτικά, ως προς την καταλληλότητα των στατιστικών μεθόδων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, δημοσιευμένες εργασίες σε Ιατρικά περιοδικά

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από 12 διδακτικές ενότητες (10 ώρες). Θα δοθούν συνολικά 3 εργασίες στους φοιτητές που θα καλύπτουν όλη την διδακτική ύλη.

Ενότητες

Ενότητα 1: Είδη επιδημιολογικών μελετών (προοπτικές, ασθενών μαρτύρων, συγχρονικές)

Ενότητα 2: Μέτρα μέτρησης συχνότητα νοσημάτων και σύγκρισης συχνότητας νοσημάτων

Ενότητα 3: Συγχυτικοί παράγοντες, διαστρωμάτωση, προτύπωση, τροποποίηση του μέτρου της επίδρασης, αλληλεπίδραση παραγόντων κινδύνου

Ενότητα 4: Συστηματικά σφάλματα

Ενότητα 5: Πολλαπλή γραμμική εξάρτηση (προϋποθέσεις, εφαρμογή, αξιολόγηση καλής εφαρμογής, ερμηνεία και αξιολόγηση συντελεστών)

Ενότητα 6: Λογαριθμιστική εξάρτηση (εφαρμογή, σύγκριση εμφωλιασμένων μοντέλων, ερμηνεία και αξιολόγηση συντελεστών)

Ενότητα 7: Δεσμευμένη λογαριθμιστική εξάρτηση (εφαρμογή, σύγκριση εμφωλιασμένων μοντέλων, ερμηνεία και αξιολόγηση συντελεστών)

Ενότητα 8: Ανάλυση ρυθμών επίπτωσης: Poisson εξάρτηση (εφαρμογή, σύγκριση εμφωλιασμένων μοντέλων, ερμηνεία και αξιολόγηση συντελεστών)

Ενότητα 9: Ανάλυση δεδομένων χρόνου μέχρι την έκβαση (χαρακτηριστικά, λογοκριμένες παρατηρήσεις)

Ενότητα 10: Kaplan Meier καμπύλες επιβίωσης (εκτίμηση, ερμηνεία, σύγκριση)

Ενότητα 11: Μοντέλα αναλογικών κινδύνων κατά Cox (εφαρμογή, σύγκριση εμφωλιασμένων μοντέλων, ερμηνεία και αξιολόγηση συντελεστών)

Ενότητα 12: Ανταγωνιστικοί κίνδυνοι (ορισμός, αντιμετώπιση)