Εκπαιδευτικοί Στόχοι


Σκοπός του μαθήματος είναι η δημιουργία του βασικού στατιστικού υποστρώματος για την κατανόηση των ποσοτικών εκτιμήσεων και των αναλυτικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στην ιατρική επιστήμη.

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα διδάσκεται μέσω διαλέξεων και φροντιστηρίων με χρήση Η/Υ. Οι διαλέξεις έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και οι παρουσιαζόμενες έννοιες εξειδικεύονται μέσω των Φροντιστηρίων. Κατά τα φροντιστήρια χρησιμοποιείται λογισμικό για στατιστική επεξεργασία ιατρικών & βιολογικών δεδομένων (SPSS, Microsoft Excel, GraphPad Prism).

Το πρόγραμμα συνίσταται από τις παρακάτω ενότητες.

Ενότητες

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική: Σκοπός της Βιοστατιστικής –Περιεχόμενο της περιγραφικής στατιστικής και της στατικής συμπερασματολογίας –Βασικές έννοιες της στατιστικής.

Περιγραφική στατιστική: Συχνότητα και αθροιστική συχνότητα-Ποιοτικά αποτελέσματα στατιστικών πειραμάτων –Ποσοτικά αποτελέσματα στατιστικών πειραμάτων –Τυχαία μεταβλητή –Πίνακες κατανομής συχνοτήτων –Ιστογράμματα –Αντιπροσωπευτικές τιμές της κατανομής συχνοτήτων –Πηγές δειγματικής διασποράς και προσδιορισμός της ολικής τυπικής απόκλισης του δείγματος –Ερμηνεία της διασποράς των κλινικών μετρήσεων.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων: Ορισμός της πιθανότητας –Υπολογισμός των πιθανοτήτων –προβλεπτική αξία της διαγνωστικής δοκιμασίας (test) –Θεώρημα του Bayes–Ιατρικές εφαρμογές –Γενίκευση του θεωρήματος του Bayes–Ορισμός της τυχαίας μεταβλητής –κατανομή των πιθανοτήτων τυχαίων πειραματικών ενδεχομένων –Χαρακτηριστικές παράμετροι των κατανομών πιθανοτήτων –Οι κατανομές πιθανοτήτων στις εφαρμογές των Επιστημών Υγείας –Διωνυμική κατανομή –κατανομή Poisson–Κανονική κατανομή (κατανομή Gauss).

Στατιστική δειγματοληψία: κατανομή των δειγματικών μέσων τιμών –Τυπικό σφάλμα (StandardError) της μέσης δειγματικής τιμής –Κεντρικό Οριακό Θεώρημα –Δειγματικό σφάλμα ενός ποσοστού –Δειγματικό σφάλμα της διαφοράς δύο τυχαίων μεταβλητών.

Μέθοδοι στατιστικής συμπερασματολογίας: Σημειοεκτιμητική –Προσδιορισμός διαστήματος εμπιστοσύνης στατιστικών παραμέτρων –Δοκιμασία στατιστικών υποθέσεων –Στατιστική δοκιμασία της δειγματικής μέσης τιμής –Στατιστική σύγκριση των μέσων τιμών δύο διαφορετικών δειγμάτων –Τύποι σφαλμάτων των στατιστικών συμπερασμάτων –Η ισχύς της στατιστικής δοκιμασίας και η σχέση της με το μέγεθος του δείγματος –Στατιστική ανάλυση ποσοστών –Συμπερασματολογία επί ενός δειγματικού ποσοστού –συμπερασματολογία επί δύο δειγματικών ποσοστών –Πίνακες συνάφειας και στατιστικοί έλεγχοι με βάση την κατανομή x2 –Εφαρμογές του στατιστικού x2με βαθμούς ελευθερίας περισσότερους του ενός –Υποδιαίρεση των πινάκων συνάφειας –Στατιστική σύγκριση δύο αριθμών.

Στατιστική εξάρτηση και συσχέτιση: Εννοιολογική διαφορά μεταξύ εξάρτησης και συσχέτισης –Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων –Χρήση των ευθειών στατιστικής εξάρτησης στην κλινική πρόβλεψη –Διάστημα εμπιστοσύνης της ευθείας –Γραμμικός συντελεστής συσχέτισης.

Ανάλυση επιβίωσης: Βασικές έννοιες –Συνάρτηση επιβίωσης –Σύγκριση καμπυλών επιβίωσης –Μοντελοποίηση χρόνων επιβίωσης –Πολυπαραγοντική ανάλυση

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1057/