Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων, κειμένων και εργασιών. Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, τις περιβαλλοντικές εκθέσεις , και τις ασθένειες.
 • Είναι εξοικειωμένοι με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους φορείς.
 • Περιγράφουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στις κοινότητες και στους χώρους εργασίας.
 • Περιγράφουν τις διαδικασίες επιτήρησης όσον αφορά τους κινδύνους στις κοινότητες και στους χώρους εργασίας.
 • Κατανοούν τη βάση της γενετικής και μη – γενετικής ευαισθησίας στις περιβαλλοντικές ασθένειες. Να περιγράφει τους κύριους μηχανισμούς της τοξικότητας.
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της τοξικοκινητικής και τοξικοδυναμικής.
 • Καταλαβαίνουν πώς ένα έγγραφο αξιολόγησης του κινδύνου είναι έτοιμο τις πληροφορίες που περιέχει, και πώς χρησιμοποιείται για να τη διαχείριση του κινδύνου σε περιβαλλοντικούς κινδύνους.
 • Περιγράφουν τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από στερεά και επικίνδυνα απόβλητα, τη ρύπανση των υδάτων, τη ρύπανση του αέρα και τη γεωργία.
 • Κατανοούν την περιβαλλοντική πολιτική των διαφόρων χωρών.
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη και οικολογική υγεία.

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα συνίσταται από 15 ενότητες.

Ενότητες

 • Εισαγωγή: Εξέλιξη και Περιβαλλοντική πρόκληση
 • Έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες: βιολογικοί , Φυσικοί και Εργονομικοί, Επιτήρηση και Ευαισθησία.
 • Ρύπανση περιβάλλοντος. Εισαγωγή, ορισμοί, υγειονομική σημασία της ρυπάνσεως, χαρακτηριστικά επεισόδια.Ρύπανση με φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς παράγοντες αλλοίωσης. Δηλητηριάσεις, τερατογενέσεις μεταλλάξεις καρκινογενέσεις.
 • Θέματα περιβαλλοντικής τοξικολογίας. Εκτίμηση χημικού και βιολογικού κινδύνου, παραδείγματα εφαρμογής.
 • Ύδρευση. Ποσοτικές ανάγκες σε νερό, πηγές υδροληψίας, ποιοτικά χαρακτηριστικά, ρύπανση και μόλυνση νερού, επεξεργασία.
 • Αποχέτευση. Συστήματα αποχέτευσης, ποιότητα υγρών αποβλήτων, επεξεργασία και διάθεση.
 • Στερεά απορρίμματα. Εισαγωγή, χειρισμός, διάθεση.
 • Ρύπανση ατμόσφαιρας. Ορισμοί,μορφές και έκφραση της ρύπανσης. Ρυπαντές: αιωρούμενα σωματίδια, αέριοι ρύποι. Διασπορά ρύπανσης, μέτρα ελέγχου.
 • Θόρυβος. Φυσικά χαρακτηριστικά, πηγές, επιδράσεις στην υγεία, έλεγχος ακουστικού περιβάλλοντος, μέτρα αντιμετώπισης
 • Αερισμός –θερμοκρασία –βιοκλιματικοί δείκτες
 • Κατοικία.Υγιεινή κατοικία, ικανοποίηση φυσιολογικών αναγκών και ψυχολογικών απαιτήσεων. Αγροτική κατοικία
 • Φωτισμός
 • Εκτίμηση κινδύνου
 • Ασφάλεια τροφίμων
 • Κλιματική Αλλαγή

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1052/