Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023  στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health» και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις υπ. αριθ. 108990/Ζ1/8.9.2022 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/16.9.2022) και  104375/Ζ1/29.8.2022 (ΦΕΚ 4659/τ.Β΄/5.9.2022) Υπουργικές Αποφάσεις (επισυνάπτονται), εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν από 22 Μαρτίου έως και 27 Μαρτίου 2023 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emailsecretary@med.upatras.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ (επισυνάπτεται)

2) Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)

3) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της υπ. αριθ. 108990/Ζ1/8.9.2022 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/16.9.2022) Υπουργικής Απόφασης. Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα.

 

Επισυναπτόμενα:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ_2022-2023
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ_2022-2023
  3. FEK_4899_2022
  4. ΦΕΚ-4659