Πληροφορίες για το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία μπορείτε να βρείτε:
  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, 26500, Ρίο Αχαΐας, Τηλ. 2610-969169, Fax: 2610996103
  • Γραμματεία ΠΜΣ, Τηλ. 2610 969876, email: mscpubhealth@upatras.gr
  • url Προγράμματος: publichealth.med.upatras.gr
  • url Τμήματος Ιατρικής: www.med.upatras.gr
  • Facebook: M.Sc in Public Health – Δημόσια Υγεία