Ενημερώνουμε τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι οι εγγραφές για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία», θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες από 20 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2018, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Προκλινικών, ισόγειο).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον μεταπτυχιακό φοιτητή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μπορούν να κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής κατά το χρονικό διάστημα, από 13 Φεβρουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου 2018.

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Π.Μ.Σ.
Για την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Μία (1) Φωτογραφία
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής διδάκτρων [τραπεζική κατάθεση της προκαταβολής των 500 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα 229/54000232, Δικαιούχος: «Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών». Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός «Ε310» και το ονοματεπώνυμο του επιτυχόντος.
4. Δήλωση Αρχικής Εγγραφής (Θα χορηγηθεί από τη Γραμματεία)
5. Στατιστικό Δελτίο (θα χορηγηθεί από τη Γραμματεία)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου σπουδών πρόκειται να ξεκινήσουν την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018. Στη συνάντηση αυτή θα σας ανακοινωθεί το πρόγραμμα του εξαμήνου και ο τρόπος λειτουργίας του.
Απαλλαγή Διδάκτρων
Στο Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία» προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων λόγω χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων. Για τη λήψη της απαλλαγής, θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει
• ατομικό εισόδημα έως 8.796 ευρώ (100%)
• οικογενειακό εισόδημα έως 17.182 ευρώ (70%)

Με βάση τα παραπάνω, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές καταθέτουν εντός προθεσμίας (20-28 Φεβρουαρίου 2018) την αίτηση για απαλλαγή διδάκτρων και το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Σημειώνεται ότι το ατομικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του ποσού των 8.796 ευρώ και το οικογενειακό το 70% του ποσού των 17.182 ευρώ.

Οι υποτροφίες αριστείας θα δοθούν κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.