Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία-Public Health», θα πραγματοποιηθούν από 20 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2019, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, ισόγειο).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον μεταπτυχιακό φοιτητή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μπορούν να κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής κατά το χρονικό διάστημα, από 13 Φεβρουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου 2019.

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Π.Μ.Σ.

Για την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Μία (1) Φωτογραφία
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό γεννήσεως (μόνο για άνδρες)
  4. Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής διδάκτρων (τραπεζική κατάθεση της προκαταβολής των 600 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα: 229 54000232, IBAN: GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232, Δικαιούχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών). Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός «ΦΚ5310» και το ονοματεπώνυμο του επιτυχόντος.
  5. Αίτηση Εγγραφής (Θα χορηγηθεί από τη Γραμματεία)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής