Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Γενικός σκοπός και Στόχοι του μαθήματος

Να εισάγει στους φοιτητές στις σύγχρονες αντιλήψεις για την διάρθρωση και οργάνωση των συστημάτων υγείας και των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι ρόλοι και οι δυναμική των λειτουργικών σχέσεων που τελικά διαμορφώνουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στον πολίτη.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα είναι σε θέση να : 

 • Αντιλαμβάνονται και κατανοούν τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού και δόμησης των συστημάτων υγείας και τον ρόλο του κράτους, των φορέων χρηματοδότησης και των οργανισμών παραγωγής υπηρεσιών. 
 • Κατανοούν και περιγράφουν τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας, αντιλαμβανόμενοι την πολυπλοκότητα και τα βασικά δομικά στοιχεία του. 
 • Έχουν μια ολοκληρωμένη γνώση και να μπορούν να αξιολογούν τους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και παροχής των υπηρεσιών υγείας 
 • Διακρίνουν τις κύριες κατηγορίες συστημάτων υγείας στον αναπτυγμένο κόσμο και αναλύουν αυτά συγκριτικά 
 • Προσεγγίζουν κριτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας, τόσο από την οπτική του δημοσίου όσο και της ελεύθερης αγοράς  Ερμηνεύουν ιστορικά παραδείγματα θεσμικών μεταβολών και να εντοπίζουν τις προκλήσεις των σύγχρονων συστημάτων υγείας. 
 • Γνωρίζουν τις εξελίξεις του Ελληνικού και Κυπριακού Συστήματος υγείας και προσεγγίζουν αξιολογικά το παρόν και το μέλλον του ΕΣΥ και του ΓεΣΥ. 
 • Αντιλαμβάνονται τη σημασία της οργανωσιακής ανάπτυξης των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας και αναγνωρίζουν τις κύριες οργανωτικές διαστάσεις. 
 • Η κατανόηση της λειτουργίας των διαφορετικών μοντέλων οργάνωσης των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας σε αντιστοιχία με το μοντέλο χρηματοδότησης 
 • Η κατανόηση των τρόπων παρέμβασης και μετασχηματισμού της οργάνωσης των μονάδων υγείας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τον ασθενή και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα συνίσταται από 15 ενότητες

Το πρώτο μέρος εισάγει τους σπουδαστές στην έννοια και χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας και στη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού. Εξετάζονται οι διάφορες εννοιολογικές προσεγγίσεις της οργάνωσης συστημάτων υγείας και πολιτικών υγείας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Περιγράφονται οι τυπολογίες συστημάτων υγείας και εξηγείται, ιδιαιτέρως, η πολιτική υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρόπος σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής υγείας στην ΕΕ). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορική εξέλιξη των συστημάτων υγείας για να γίνει συσχέτιση των παραγόντων που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των εκάστοτε πολιτικών υγείας. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με εμβάθυνση στην οργάνωση του ελληνικού και κυπριακού συστήματος υγείας καθώς και των αντίστοιχων στρατηγικών τους. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στον στρατηγικό ανασχεδιασμό του συστήματος υγείας, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας. Γίνεται αναφορά επίσης στο πλαίσιο συστάσεων του Π.Ο.Υ. Γίνεται με τη μορφή εργαστηρίου και θα εξετάσει τη σύνδεση των νέων στρατηγικών με την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στην πράξη. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει το μικρο-επίπεδο των συστημάτων υγείας και ειδικότερα τα μοντέλα οργάνωσης των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουν και πρέπει να απαντήσουν οι οργανισμοί σε σχέση με την καθολική πρόσβαση, την ποιοτική φροντίδα και την αποδοτικότητα.

Ενότητες 

 • Περιγραφή των εννοιών ”σύστημα” και ”πολιτική” υγείας. 
 • Γενικές αρχές δομής και οργάνωσης, πόροι συστημάτων υγείας και παραγόμενο προϊόν (εισροές-εκροές) 
 • Ιστορική εξέλιξη των συστημάτων υγείας 
 • Τυπολογία συστημάτων υγείας 
 • Μοντέλα χρηματοδότησης και δόμησης συστημάτων υγείας 
 • Ανάλυση οργάνωσης συστημάτων και πολιτικών υγείας σε Γαλλία, Αυστραλία, Καναδά, Φιλανδία κλπ. 
 • Σημαντικοί σταθμοί στο ελληνικό και κυπριακό σύστημα υγείας 
 • Η σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού στην ανάπτυξη συστημάτων υγείας 
 • Διεθνείς καινοτόμες πρακτικές στρατηγικής αναδιοργάνωσης συστήματος υγείας 
 • Το πλαίσιο της ΕΕ και οι συστάσεις του ΠΟΥ Εργαστήριο –συζήτηση για την χάραξη στρατηγικής αλλαγής συστήματος υγείας και την επιτυχή εισαγωγή μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας 
 • Η σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού του συστήματος 
 • Ο ρόλος των φορέων χρηματοδότησης και οργανισμών παραγωγής υπηρεσιών εντός του συστήματος υγείας 
 • Μοντέλα οργάνωσης των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας 
 • Μοντέλα οργάνωσης της διασύνδεσης των φορέων παροχής υπηρεσιών 
 • Μοντέλα συντονισμού μονάδων υγείας με στόχο την καθολική κάλυψη του πληθυσμού και την παροχή ποιοτικής και αποδοτικής φροντίδας