Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων, παρουσιάσεων και εργασιών του μαθήματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

Κατανοήσουν τις αρχές της Μεθοδολογίας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

Είναι σε θέση να περιγράψουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας.

Γνωρίσουν πρότυπα (διεθνή και ελληνικά) Προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

Κατανοήσουν τα θεωρητικά μοντέλα Προαγωγής Υγείας στο σχολείο

Να γνωρίσουν προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στο σχολείο που έχουν εφαρμοστεί στον ελλαδικό χώρο με επιτυχία

Κατανοήσουν την εξειδίκευση, τη μεθοδολογία, το περιεχόμενο της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και τις αρχές που τη διέπουν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση

Έρθουν σε επαφή με μοντέλα καλής πρακτικής σε θέματα Προαγωγής Υγείας στην εργασία και αντίστοιχα εθνικά – ευρωπαϊκά δίκτυα

Αντιλαμβάνονται την Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην κοινότητα, με έμφαση τους ευπαθείς πληθυσμούς και τις ιδιαιτερότητές τους.

Να γνωρίσουν προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στην κοινότητα που έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μας με επιτυχία και αντίστοιχα εθνικά – ευρωπαϊκά δίκτυα

Να έχουν προσεγγίσει την έννοια της Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στο χώρο των υπηρεσιών υγείας

Έρθουν σε επαφή με μοντέλα καλής πρακτικής σε θέματα Προαγωγής Υγείας στις υπηρεσίες υγείας και τα αντίστοιχα εθνικά – ευρωπαϊκά δίκτυα

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα συνίσταται από 6 ενότητες.

Ενότητες:

  • Εισαγωγή στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 
  • Αγωγή Υγείας και Εκπαίδευση 
  • Προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας 
  • Π.Υ στο εργασιακό περιβάλλον
  • Προαγωγή Υγείας στην κοινότητα 
  • Π.Υ στις Υπηρεσίες Υγείας

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1107/