Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Η Επιδημιολογία είναι η βασική επιστήμη της Δημόσιας Υγείας. Μελετά την συχνότητα και κατανομή νοσημάτων και νοσηρών καταστάσεων στον ανθρώπινο πληθυσμό, καθώς και των παραγόντων που διαμορφώνουν την κατανομή αυτή.

Σκοπός της Επιδημιολογίας είναι ο έλεγχος και η πρόληψη των ασθενειών, μέσω της καταγραφής και αξιολόγησης της κατανομής και της εξέλιξης τους στην κοινότητα, καθώς και των παραγόντων που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τις ασθένειες.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις διάφορες εφαρμογές της επιδημιολογίας με στόχο να κατανοήσουν πως εκτιμάται η κατάσταση της φυσικής και ψυχικής υγείας του πληθυσμού (Health Profile studies, Mental health studies, Quality of life studies), πως παρακολουθείται η υγειά του πληθυσμού (Surveillance and Monitoring), πως αξιολογούνται προγράμματα διαλογής (Evaluation of Screening programmes), και πως αναπτύσσονται και διατυπώνονται προτάσεις Πολιτικής Υγείας βασισμένες σε επιδημιολογικές μελέτες. Παρουσιάζονται διάφορα παραδείγματα μελετών, με σκοπό ο φοιτητής να αποκτήσει την ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης επιδημιολογικών ερευνών αυτόνομα και ολοκληρωτικά.

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα συνίσταται από 3 ενότητες.

Ενότητες

1. Εφαρμογή της Επιδημιολογίας στην αξιολόγηση της φυσικής και ψυχικής υγείας του πληθυσμού

2. Εφαρμογή της Επιδημιολογίας στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας

3. Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Επιδημιολογικής Έρευνας

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1127/