Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας.

Περιγραφή Μαθήματος:

Στο μάθημα γίνεται μία συνοπτική εισαγωγή στο θέμα του τι είναι η Επιστημονική μέθοδος, ποια είναι τα βήματα της, ποιες οι σχέσεις μεταξύ των βημάτων και με ποιά κριτήρια επιλέγουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την καταλληλότερη ερευνητική μεθοδολογική προσέγγιση για την διερεύνηση του ερευνητικού ερωτήματος. Η έρευνα αφορά στη συστηματική συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων για την απάντηση συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων, προάγοντας με τον τρόπο αυτόν την υπάρχουσα γνώση. Στόχοι της έρευνας είναι οι εξής: εύρεση νέας γνώσης, επιβεβαίωση της υπάρχουσας γνώσης, διερεύνηση της ύπαρξης σχέσεων μεταξύ προσδιοριστών και εκβάσεων, εύρεση λύσεων σε επιστημονικά προβλήματα και εύρεση λύσεων σε προβλήματα που αφορούν την δημόσια υγεία. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αναπτυχθούν οι βασικές αρχές μεθοδολογίας της έρευνας, να παρουσιαστεί ένας συνοπτικός και χρηστικός οδηγός συγγραφής των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και να αναπτυχθούν οι βασικές αρχές ανάλυσης των δεδομένων που προκύπτουν από τις επιδημιολογικές μελέτες.

Το πρόγραμμα συνίσταται από 11 ενότητες.

Ενότητες

 1. Εισαγωγή στην Μεθοδολογία της Έρευνας
 2. Εκπόνηση Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
 3. Αρχές ορθής κλινικής πρακτικής (GCP)
 4. Αναζητώντας τη βιβλιογραφία και κριτική αξιολόγηση της
 5. Evidence Based Medicine and Evidence Based Public Health
 6. Είδη κλινικών μελετών
 7. Εργαλεία αναζήτησης, ανάκτησης και διαχείρισης βιβλιογραφίας – Διεθνείς και Εθνικές Βάσεις Δεδομένων
 8. Διαχείριση και οργάνωση βιβλιογραφίας με το εργαλειο “Mendeley”
 9. Είδη ανασκοπήσεων της βιβλιογραφίας – Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση
 10. Ερωτηματολόγια και εργαλεία μέτρησης – Κριτήρια ποιότητας των εργαλείων, (αξιοπιστία και εγκυρότητα)
 11. Βασικές αρχές συγγραφής επιστημονικής και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας – Επιλογή θέματος για μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Διδάσκοντες: Ε. Γελαστοπούλου, Χ. Γώγος, Κ. Ακινόσογλου, Ι. Κατσαρόλης, Γ. Τσάκωνας

Βιβλιογραφία:

 1. Κορνάρου Ε ., Ρουμελιώτη Α. (2007) Η Δημόσια Υγεία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 2. Θέματα Επιδημιολογίας Μεθοδολογίας της Έρευνας και Στατιστικής. Ενότητα : Μεθοδολογία Επιδημιολογικής Έρευνας. Παπαζήσης.
 3. Γαλάνης Π. Μεθοδολογία σχεδιασμού των μελετών. Αρχ Ελλ Ιατρ 2017, 34:559-566
 4. Γαλάνης Π. Αναζητώντας τις επιστημονικές ενδείξεις στο διαδίκτυο. Νοσηλευτική 2013, 52:13-24.
 5. Γαλάνης Π. Βασικές αρχές αναζήτησης βιβλιογραφίας στο PubMed. Νοσηλευτική 2013, 52:25-34
 6. Γαλάνης Π. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση. Αρχ Ελλ Ιατρ 2009, 26:826-841.
 7. Γαλάνης Π. Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες υγείας. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2017.
 8. Γαλάνης Π. Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων. Αρχ Ελλ Ιατρ 2014, 31:97-107.
 9. Γαλάνης Π. Γράφοντας ερευνητικά άρθρα στις επιστήμες υγείας. Αρχ Ελλ Ιατρ 2015, 32:369-372.
 10. Γαλάνης Π. Βιβλιογραφικές παραπομπές. Νοσηλευτική 2013, 52:253-260.
 11. Γαλάνης Π. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ερωτηματολόγιο στις επιδημιολογικές μελέτες. Αρχ Ελλ Ιατρ 2012, 29:744-755
 12. Γαλάνης Π. Εγκυρότητα και αξιοπιστία των ερωτηματολογίων στις επιδημιολογικές μελέτες. Αρχ Ελλ Ιατρ 2013, 30:97-110.
 13. https://www.isonose.eu/fileadmin/isonose/docs/workshops/SFE_newsletter_all.pdf
 14. https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
 15. http://www.understandinghealthresearch.org/
 16. http://ecranproject.eu/
 17. http://www.consort-statement.org/
 18. https://www.equator-network.org/
 19. https://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home
 20. https://www.care-statement.org/
 21. https://academic.oup.com/intqhc/article/19/6/349/1791966
 22. https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
 23. https://library.upatras.gr/

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1058/