Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Η Επιδημιολογία είναι η βασική επιστήμη της Δημόσιας Υγείας. Μελετά την συχνότητα και κατανομή νοσημάτων και νοσηρών καταστάσεων στον ανθρώπινο πληθυσμό, καθώς και των παραγόντων που διαμορφώνουν την κατανομή αυτή.

Σκοπός της Επιδημιολογίας είναι ο έλεγχος και η πρόληψη των ασθενειών, μέσω της καταγραφής και αξιολόγησης της κατανομής και της εξέλιξης τους στην κοινότητα, καθώς και των παραγόντων που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τις ασθένειες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της έννοιας της Επιδημιολογίας, ως επιστήμης απαραίτητης για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της υγείας της κοινότητας/ του πληθυσμού, στα πλαίσια της οποίας ασκείται η προληπτική και θεραπευτική ιατρική. Η αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων της επιδημιολογίας, των τρόπων μέτρησης και αποτύπωσης της υγείας, της νοσηρότητας, της θνησιμότητας του πληθυσμού στοχεύουν στην απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση και αξιολόγηση των βιοστατιστικών δεδομένων, στην απόκτηση ικανότητας σχεδιασμού και εκτέλεσης μιας επιδημιολογικής έρευνας, καθώς και στη δυνατότητα ανάπτυξης προτάσεων Πολιτικής Υγείας.

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα συνίσταται από 5 ενότητες.

Ενότητες

1.Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

2. Μέτρα συχνότητας της νόσου

3. Μέτρα σχέσης

4. Είδη επιδημιολογικών μελετών

5. Επιδημιολογία του θανάτου

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1116/