Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Γενικός σκοπός και στόχοι: Να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των οικονομικών και στις βασικές μεθόδους οικονομικής ανάλυσης, και να καταδείξει πώς αυτές σχετίζονται με τη μελέτη της υγείας και της φροντίδας υγείας

Μαθησιακά αποτελέσματα: Όταν οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα είναι σε θέση: 

 • να αναγνωρίζουν το αντικείμενο της επιστήμης των οικονομικών της υγείας και το πεδίο εφαρμογής τους και να περιγράφουν τη συμβολή των οικονομικών της υγείας στην οργάνωση και τη λειτουργία των υγειονομικών αγορών και την επίδρασή τους στη διαμόρφωση της πολιτικής υγείας, 
 • να κατανοούν τη φύση και τον χαρακτήρα του αγαθού υγεία σε σχέση με την ιατρική περίθαλψη και να αναλύουν τις ιδιομορφίες της αγοράς υπηρεσιών υγείας σε σύγκριση με τις συνήθεις αγορές,
 • να αναλύουν βασικές έννοιες των οικονομικών, όπως τη σπανιότητα των πόρων, τα οριακά μεγέθη, τη χρησιμότητα, την προσφορά και τη ζήτηση, και να διακρίνουν τα βασικά υποδείγματα των αγορών και να εξηγούν τη νεοκλασσική θεωρία του καταναλωτή, 
 • να συζητούν τους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην ζήτηση υπηρεσιών υγείας και να αναλύουν το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης και να ερμηνεύουν τη σχέση της ζητούμενης ποσότητας με τις μεταβολές των τιμών και του εισοδήματος, 
 • να προσδιορίζουν τις εισροές και των εκροές στις υπηρεσίες υγείας και τις συναρτήσεις παραγωγής και κόστους.Να ερμηνεύουν τα φαινόμενα αυτά στην προοπτική της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας περιόδου, και να αξιολογούν τη σημασία της υποκατάστασης των συντελεστών παραγωγής και της οριακής ανάλυσης, 
 • να κατανοούν τις κυριότερες μεθόδους αποζημίωσης των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας και να αναλύουν τα κίνητρα αυτών στη διαμόρφωση της προσφοράς και ορθολογικής κατανομής των πόρων, και να αποτιμούν το ρόλο τους στη συγκράτηση του υγειονομικού κόστους,
 • να εξηγούν το γιατί η λήψη απόφασης υπό συνθήκες αβεβαιότητας είναι σημαντική για την εξήγηση του φαινομένου της ανάπτυξης της αγοράς ασφάλισης της υγείας και να ορίζουν τα «εργαλεία» αντιμετώπισης των αποτυχιών της ασφαλιστικής αγοράς. Τέλος, να συγκρίνουν την κοινωνική ασφάλιση με τη ιδιωτική ασφάλιση, 
 • να γνωρίζουν τις τεχνικές και τις μεθόδους μέτρησης της υγείας και της ποιότητας της ζωής και να αξιολογούν τις υγειονομικές παρεμβάσεις από την πλευρά των αποτελεσμάτων στο επίπεδο υγείας, 
 • να κατανοούν το ρόλο της οικονομικής αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, να διακρίνουν τις διαφορετικές μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης και να αποτιμούν τη σχέση κόστους και έκβασης των ιατρικών παρεμβάσεων,
 • να εξηγούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατανομής των σπάνιων υγειονομικών πόρων, 
 • να μεταφράζουν τα θεωρητικά οικονομικά μεγέθη σε μετρήσιμα εμπειρικά, κατανοώντας πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους.

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα των Οικονομικών της Υγείας αποσκοπεί σε μια γενική θεώρηση της σύγχρονης εννοιολογικής προσέγγισης των οικονομικών της υγείας από την θεωρητική θεμελίωση έως της εμπειρική εφαρμογή. Η δομή του μαθήματος εκκινεί με την επιστημολογική θεμελίωση των οικονομικών της υγείας και τις βασικές αρχές των οικονομικών της υγείας, όπως προέρχονται από την πολιτική οικονομία, τη δημόσια οικονομική και τη μακροοικονομία. Εν συνεχεία, η ανάλυση περνά στο βασικό ζήτημα της ασφάλισης υγείας, ένα εκ των θεμελιωδών ζητημάτων και λόγων ύπαρξης των οικονομικών της υγείας και της σύγχρονης μορφής των συστημάτων υγείας. Στις τελευταίες ενότητές του, το μάθημα προχωρά στο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης, βασικής ρυθμιστικής λειτουργίας της σύγχρονης πολιτικής υγεία και φαρμάκου και, εν τέλει τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων των οικονομικών ης υγείας αναφορικά με την κατανομής των πόρων, ουσιαστικά κλείνοντας τον κύκλο του βασικού αξιώματος της επιστήμης των οικονομικών της υγείας, ήτοι τη διερεύνηση “της ασυμμετρίας των (σπάνιων) διαθέσιμων πόρων και των αναγκών υγείας”.

Ενότητες

 • Ιστορική εξέλιξη, επιστημολογική θεμελίωση των οικονομικών της υγείας 
 • Η διαφορετικότητα της υγείας και της αγοράς υπηρεσιών υγείας 
 • Βασικές έννοιες των οικονομικών Ι 
 • Βασικές έννοιες των οικονομικών ΙΙ 
 • Ζήτηση υπηρεσιών υγείας 
 • Προσφορά και διαδικασίες παραγωγής υπηρεσιών υγείας 
 • Μέθοδοι αποζημίωσης των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας και πολιτικές ελέγχου του κόστους 
 • Η ασφάλιση της υγείας 
 • Ασφαλιστικά συστήματα (ιδιωτική και κοινωνική ασφάλιση)
 • Η μέτρηση της υγείας και των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων υγείας 
 • Οικονομική αξιολόγηση 
 • Η λήψη αποφάσεων υπό το πρίσμα των οικονομικών της υγείας 
 • Εμπειρική μέτρηση οικονομικών μεγεθών & Συμπεράσματα και αξιολόγηση

https://eclass.upatras.gr/courses/ MED 1113/