Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Δημόσια Υγεία’ έχει λάβει υπόψιν του τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) ο οποίος ισχύει από τις 25 Μάϊου 2018 αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων.
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, τους λόγους επικοινωνίας μαζί σας καθώς και την χρονική διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων σας. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 1. Ορισμοί (Άρθρο 4 επ. του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
   • Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων)
   • Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή
   • Περιορισμός της επεξεργασίας: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον
   • Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR είναι η γραμματεία του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία [Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο Πάτρας, 2610969169-26109698752610969876, mscpubhealth@upatras.gr).
 3. Δικαιώματα του Υποκειμένου Δεδομένων Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:  Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15) Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής (Άρθρο 16-17)  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18)  Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (Άρθρο 20)  Δικαίωμα εναντίωσης και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (Άρθρο 21-22)
 4.  Προσωπικά δεδομένα και τρόπος συλλογής Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία και αφορούν τα φυσικά πρόσωπα είναι τα ακόλουθα:  Όνομα  Επώνυμο  Πατρώνυμο-Μητρώνυμο  Ημ/νια Γέννησης  Διεύθυνση κατοικίας  Τηλέφωνα επικοινωνίας  Διεύθυνση email  ΑΦΜ  ΑΜΚΑ  ΔΟΥ  Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου (ή άλλου αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοποίησης προσωπικών στοιχείων)  Επάγγελμα  Επίπεδο Σπουδών  Τραπεζικά Δεδομένα (Τράπεζα συναλλαγής και IBAN τραπεζ. Λογαριασμού) Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα παρέχονται από τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ Δημόσια Υγεία με την συμπλήρωση και υπογραφή Αίτησης
 5. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα; Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: α. Διοικητική υποστήριξη για την απάντηση-ικανοποίηση και εκπλήρωση των αιτημάτων και ερωτήσεών σας, β. Αποθήκευση και κοινοποίηση του υλικού που δημοσιεύετε στα Κοινωνικά Μέσα (Facebook). Κοινοποιώντας υλικό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σχετικό με το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία (φωτογραφίες, κείμενα, αναφορές (hashtags), βίντεο), μας δίνεται η δυνατότητα να αποφασίσουμε να κοινοποιήσουμε μέρος του εν λόγω υλικού (και του δημοσίου προφίλ σας σε Κοινωνικά Μέσα) στους Ιστότοπούς μας, στο πλαίσιο προωθητικών εκστρατειών, και γενικότερα να παρουσιάσουμε και να προβάλουμε τους Ιστότοπούς μας το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία.
 6. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους μπορεί να κοινοποιηθούν/διαβιβαστούν;
  Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται από την Γραμματεία του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία. Μέρος των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να κοινοποιηθεί/διαβιβαστεί στους ακόλουθους αποδέκτες: – Συντονιστική επιτροπή ΠΜΣ Δημόσια Υγεία – Διδάσκοντες ΠΜΣ Δημόσια Υγεία για διδακτικούς σκοπούς – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών για την διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων
 7. Πού φυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα και για πόσο χρονικό διάστημα (ηλεκτρονικό/ φυσικό αρχείο); Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο. Γίνεται προσπάθεια να τηρούμε ενημερωμένα και επικαιροποιημένα τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο χρόνος φύλαξης των προσωπικών δεδομένων εκτείνεται σε μια περίοδο 4 χρόνων το μέγιστο, εκτός εάν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις που υποδεικνύουν ότι πρέπει να κρατήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο ή για μικρότερο χρονικό διάστημα
 8. Άσκηση δικαιωμάτων Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά που αναφέρονται στην ενότητα (3) μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες επιλογές.
  Να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση mscpubhealth@upatras.gr
  Να μας καλέσετε στο 2610969169, 2610969876