Στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία-Public Health”, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα υποστηρίξουν τις μεταπτυχιακές διατριβές τους την Τετάρτη, 27.05.2020 και ώρες 9:00 π.μ.-13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη ως το επισυναπτόμενο αρχείο: