Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία-Public Health» να δηλώσουν τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr από 20.6.2019 έως και 28.06.2019.

Όσοι από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται στο τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών δηλώνουν τη διπλωματική εργασία και τυχόν εαρινά μαθήματα που χρωστούν από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Σημειώνεται ότι:
(1) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση των μαθημάτων είναι η επανεγγραφή* στο εξάμηνο (ανανέωση εγγραφής).
(2) Όσοι φοιτητές δεν κάνουν ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2019 και στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019.
(3) Η ανανέωση εγγραφής και η δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία.
(4) Διευκρινίζεται ότι, πέραν της ημερομηνίας λήξης των δηλώσεων μαθημάτων (28.06.2019), δεν μπορεί να γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη αίτηση δήλωσης μαθημάτων από τη Γραμματεία.

*Η επανεγγραφή στο εξάμηνο δεν ισχύει για τους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές (2018-2019)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής