Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» να δηλώσουν την κατεύθυνση και τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr έως και 1.12.2017.