Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκτιμούν και κατανοούν τις αρχές της περιβαλλοντικής τοξικολογίας και της χημείας συμπεριλαμβανομένων των πηγών, τη τύχη και τις επιδράσεις των χημικών ουσιών στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σύγχρονα προβλήματα που αφορούν τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις από τις θεμελιώδεις αρχές της χημείας και τοξικολογίας που είναι απαραίτητες για την κατανόηση θεμάτων της Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και Χημείας. Θα αναπτύξουν γνώσεις σε αλληλένδετα επιστημονικά πεδία και θα καταλάβουν πώς και γιατί συμβαίνουν περιβαλλοντικές / τοξικολογικές διαδικασίες και γεγονότα. Θα αξιοποιούν τις γνώσεις αυτές για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών προβλημάτων, για τη ποσοτική πρόβλεψη και μοντελοποίηση της έκθεση σε χημικές ουσίες και τις επιπτώσεις, καθώς και για την αξιολόγηση του κινδύνου.

Ενότητες

Περιβαλλοντική Χημεία και οι πέντε σφαίρες του Περιβάλλοντος. Βασικές αρχές Βιοχημείας και Τοξικολογικής Χημείας. Περιβαλλοντική και τοξικολογική Χημεία της Υδρόσφαιρας. Ρύπανση της Υδρόσφαιρας, μέθοδοι ελέγχου και διαχείρισης. Περιβαλλοντική και τοξικολογική Χημεία της Ατμόσφαιρας. Ρύπανση της Ατμόσφαιρας, μέθοδοι ελέγχου και διαχείρισης. Περιβαλλοντική και τοξικολογική Χημεία της Γεώσφαιρας. Ρύπανση της Γεώσφαιρας, μέθοδοι ελέγχου και διαχείρισης. Περιβαλλοντική και τοξικολογική Χημεία της Βιόσφαιρας. Διαχείριση της Βιόσφαιρας και του φυσικού της κεφαλαίου. Περιβαλλοντική και τοξικολογική Χημεία της Ανθρωπόσφαιρας. Ανθρωπόσφαιρα, Ρύπανση και Απόβλητα. Βιομηχανική Οικολογία και Πράσινη Χημεία για την αειφόρο διαχείριση της Ανθρωπόσφαιρας. Βιώσιμη ενέργεια: Το κλειδί. Αναλυτική Χημεία και Βιομηχανική Υγιεινή. Ιοντίζουσα ακτινοβολία

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1104/