Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην κοινωνική Ιατρική.

Περιγραφή Μαθήματος

Στο μάθημα περιγράφονται και αναλύονται θέματα σχετικά με βασικά σύγχρονα τεχνολογικά στοιχεία που επηρεάζουν τη λειτουργία της κοινωνικής Ιατρικής.

Ενότητες

1. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) για Ιατρικές και Ambient Assisted Living (AAL) εφαρμογές.

2. Συστήματα Διάχυτων Υπολογισμών, τεχνολογίες συστημάτων τηλεϊατρικής και ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία ασθενών.

3. Τεχνολογία και Ιατρική Απεικόνιση.

4. Τεχνολογία και Ιατρική Απεικόνιση – Συστήματα απεικόνισης.

5. Ευφυής ανάλυση μεγάλης έκτασης ιατρικών δεδομένων και η σχέση της ανάλυσης με την ιδιωτικότητα των δεδομένων.

Αναλυτική Περιγραφή

Ενότητα 1: Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) για Ιατρικές και Ambient Assisted Living (AAL) εφαρμογές. Χ. Αντωνόπουλος, Ηλ. Μηχανικός & Τεχνολογίας Η/Υ, PhD

Αντικείμενο: Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) για Ιατρικές και Ambient Assisted Living (AAL) εφαρμογές, παρουσίαση και ανάλυση σύγχρονων επικοινωνιακών τεχνολογιών και επικοινωνιακών πρωτοκόλλων στα ΑΔΑ, προβλήματα, προκλήσεις, ελλείψεις και τάσεις προς το μέλλον, πρακτική παρουσίαση συγκεκριμένων αναπτυξιακών πλατφορμών από σχετικά Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα (ARMOR (FP7), RADIO (HORIZON 2020), ADVENT ( Συνεργασία 2011).

Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή των ΤΠΕ για Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) σε ιατρικούς ή συναφείς χώρους, κατανόηση των βασικών λειτουργιών, δυνατοτήτων, αλλά και ελλείψεων των ΑΔΑ κατά την εφαρμογή τους σε πραγματικά περιβάλλοντα, γνωριμία και εξοικείωση με τις βασικές επικοινωνιακές τεχνολογίες των ΑΔΑ, παρουσίαση πραγματικών αναπτυξιακές πλατφορμών που χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής.

Ενότητα 2: Συστήματα Διάχυτων Υπολογισμών, τεχνολογίες συστημάτων τηλεϊατρικής και ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία ασθενών (Θεόδωρος Παναγιωτακόπουλος Ηλ. Μηχανικός & Τεχνολογίας Η/Υ, PhD)

Αντικείμενο: Η έννοια του διάχυτου υπολογισμού και η εφαρμογή του στο χώρο της υγείας, αρχιτεκτονική, στόχοι και τεχνολογίες συστημάτων τηλεϊατρικής, δομή, τεχνολογίες και εφαρμογή ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων ασθενών, κοινωνικά δίκτυα παροχής ιατρικής φροντίδας, αρχιτεκτονική, στόχοι, τεχνολογίες και παρεχόμενες υπηρεσίες Ambient Assisted Living συστημάτων, παρουσίαση πραγματικών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί σε σχετικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι: γνωριμία με τους διάφορους τομείς εφαρμογής των υπολογιστών στο χώρο της υγείας, κατανόηση των λόγων, των στόχων και των αποτελεσμάτων της χρήσης των υπολογιστών στους επιμέρους τομείς εφαρμογής, εξοικείωση με τις τεχνολογίες αιχμής κάθε τομέα εφαρμογής, κατανόηση της δομής και των πλεονεκτημάτων χρήσης των ηλεκτρονικών αρχείων ασθενών, κατανόηση της αρχιτεκτονικής, των συστατικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και του τρόπου λειτουργίας των διάχυτων και Ambient Assisted Living συστημάτων.

Ενότητα 3: Τεχνολογία και Ιατρική Απεικόνιση (Θ. Γκορίλας, Πυρηνικός Ιατρός, MD, PhD)

Αντικείμενο: Ιατρική Απεικόνιση Οι βασικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία) καθώς και η Μηχανική, η Βιοϊατρική Τεχνολογία, η Πληροφορική κ.ά. συγκλίνουν στην αντιμετώπιση των νόσων και στη φροντίδα των ασθενών, με πολύ ταχύτερο ρυθμό και αποτελεσματικότερα από ότι συνειδητοποιούμε οι περισσότεροι, ακόμη και οι επαγγελματίες της Υγείας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Η κατανόηση της αναγκαιότητας της στενής συνεργασίας των βασικών επιστημών, της τεχνολογίας και της Ιατρικής, ώστε να παράγουν αποτελεσματικά «εργαλεία» για την προαγωγή και την αποκατάσταση της Υγείας του πληθυσμού. Η Βιοϊατρική Τεχνολογία αποτελεί στις μέρες μας το κλειδί της εφαρμογής όλων των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων και τάσεων στον τομέα της Υγείας. Στον Ιατρικό χώρο ο ρόλος των νέων τεχνολογιών συνεχώς διευρύνεται και γίνεται πρωταρχικός. Η κατανόηση ότι η βελτίωση των οπτικών τεχνολογιών απεικόνισης (U/S, C.T. M.R.I. SPECT, SPECT-C.T., P.E.T.-C.T. κλπ.) θα χρησιμοποιηθούν ακόμη περισσότερο για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και για την αξιολόγηση της πορείας της νόσου και του θεραπευτικού αποτελέσματος δυσίατων κυρίως ασθενειών, που αποτελούν τις κύριες αιτίες νοσηρότητας, όπως του καρκίνου, των καρδιαγγειακών παθήσεων, των νευροεκφυλιστικών και άλλων. Η συζήτηση και η ανάπτυξη προβληματισμού για τις επιπτώσεις στην Υγεία του πληθυσμού, αλλά και για τις κοινωνικές προεκτάσεις της αλματώδους εξέλιξης των μεθόδων της Ιατρικής απεικόνισης. Όπως : Βοηθούν αποτελεσματικά στην προάσπιση και στην προαγωγή της Υγείας του κοινωνικού συνόλου; Αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής; Ποια είναι η κοινωνική και η οικονομική επίπτωση αυτής της εξέλιξης; Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία, στο Ασφαλιστικό Σύστημα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας; Αποτελούν αδιαμφισβήτητο κοινωνικό αγαθό χωρίς να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες και «παράπλευρες απώλειες»; Ποια είναι η αντιμετώπιση και η αποδοχή των καινοτόμων μεθόδων από τον Ιατρικό κόσμο, από τους επαγγελματίες της Υγειας και από τους αποδέκτες των Ιατρικών Υπηρεσιών (εξεταζομένων και ασθενών);

Ενότητα 4: Τεχνολογία και Ιατρική Απεικόνιση – Συστήματα Απεικόνισης (Ανθή Καρατράντου, MEd, MSc, PhD)

Αντικείμενο: Η επίδραση της τεχνολογίας στην Ιατρική Απεικόνιση (Ακτινογραφία, Υπολογιστική Τομογραφία, Πυρηνική Ιατρική, Μονοφωτονιακή Τομογραφία Εκπομπής, Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου, Μαγνητική Τομογραφία, Μέθοδοι Απεικόνισης Υπερήχων, Σύγχρονη έρευνα σε θέματα Ιατρικής Απεικόνισης) – Αξιολόγηση Τεχνολογίας Ιατρικής Απεικόνισης – Οφέλη και Κίνδυνοι Εκπαιδευτικοί

Στόχοι:

  • Να εισαχθούν στις εφαρμογές και την Τεχνολογία της ιατρικής Απεικόνισης 
  • Να εισαχθούν στις φυσικές αρχές λειτουργίας τους 
  • Να ενημερωθούν για την έρευνα και τις καινοτόμες μεθόδους και εφαρμογές στο χώρο της ιατρικής Απεικόνισης 
  • Να συζητήσουν πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και εφαρμογής 
  • Να προβληματιστούν και να συζητήσουν σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους από αυτές (σε επίπεδο ασθενή και κοινωνικού συνόλου)

Ενότητα 5: Ευφυής ανάλυση μεγάλης έκτασης ιατρικών δεδομένων και η σχέση της ανάλυσης με την ιδιωτικότητα των δεδομένων (Βερύκιος Βασίλειος, PhD)

Αντικείμενο: Ευφυής ανάλυση μεγάλης έκτασης ιατρικών δεδομένων και η σχέση της ανάλυσης με την ιδιωτικότητα των δεδομένων. Γνωριμία με εφαρμογές ανάλυσης μεγάλης έκτασης δεδομένων και με τις τεχνικές ανάλυσης με έμφαση στην Ιατρική. Χρησιμότητα αναλύσεων μεγάλης έκτασης ιατρικών δεδομένων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

  • Εισαγωγή στην ευφυή ανάλυση μεγάλης έκτασης ιατρικών δεδομένων και τη σχέση της με την ιδιωτικότητα των δεδομένων. 
  • Εφαρμογές που εντάσσονται στο πλαίσιο της ευφυούς ανάλυσης μεγάλης έκτασης ιατρικών δεδομένων. 
  • Τεχνικές που αρχίζουν να εμφανίζονται για την ανάλυση μεγάλης έκτασης ιατρικών δεδομένων. 
  • Χρησιμότητα αναλύσεων μεγάλης έκτασης δεδομένων στην Ιατρική.

https://eclass.upatras.gr/courses/ MED1179/