Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων, παρουσιάσεων και εργασιών του μαθήματος.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: ·

 • Κατανοήσουν τις αρχές της Μεθοδολογίας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας
 • Είναι σε θέση να περιγράψουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας.
 • Γνωρίσουν πρότυπα (διεθνή και ελληνικά) Προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας
 • Κατανοήσουν τα θεωρητικά μοντέλα Προαγωγής Υγείας στο σχολείο
 • Να γνωρίσουν προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στο σχολείο που έχουν εφαρμοστεί στον ελλαδικό χώρο με επιτυχία
 • Κατανοήσουν την εξειδίκευση, τη μεθοδολογία, το περιεχόμενο της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και τις αρχές που τη διέπουν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση.
 • Έρθουν σε επαφή με μοντέλα καλής πρακτικής σε θέματα Προαγωγής Υγείας στην εργασία και αντίστοιχα εθνικά – ευρωπαϊκά δίκτυα
 • Αντιλαμβάνονται την Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην κοινότητα, με έμφαση τους ευπαθείς πληθυσμούς και τις ιδιαιτερότητές τους
 • Να γνωρίσουν προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στην κοινότητα που έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μας με επιτυχία και αντίστοιχα εθνικά – ευρωπαϊκά δίκτυα
 • Να έχουν προσεγγίσει την έννοια της Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στο χώρο των υπηρεσιών υγείας
 • Έρθουν σε επαφή με μοντέλα καλής πρακτικής σε θέματα Προαγωγής Υγείας στις υπηρεσίες υγείας και τα αντίστοιχα εθνικά – ευρωπαϊκά δίκτυα.