Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων, κειμένων και εργασιών.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να :

  • Κατανοούν τους όρους «υγιεινή των τροφίμων, διασφάλιση ποιότητας, τροφοτοξινώσεις, τροφολοιμώξεις».
  • Είναι εξοικειωμένοι με τις διάφορες κατηγορίες μικροοργανισμών.
  • Γνωρίζουν και να περιγράφουν χαρακτηριστικά των βασικών τροφιμογενών παθογόνων μικροοργανισμών.
  • Περιγράφουν τους παράγοντες κινδύνου κατά τα διάφορα στάδια επεξεργασίας των τροφίμων.
  • Κατανοούν το σύστημα HACCP που εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις υγιεινής τροφίμων και να περιγράφουν τις 7 αρχές του.
  • Κατανοούν τα βασικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας. § Καταλαβαίνουν το ρόλο που κατέχει η προσωπική υγιεινή, η καθαριότητα και η απολύμανση των χώρων για την διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων.
  • Περιγράφουν πιθανούς τρόπους για απολύμανση των τροφίμων.
  • Γνωρίζουν βασικές έννοιες της χημείας τροφίμων.
  • Γνωρίζουν και να κατανοούν την νομοθεσία που διέπει τα τρόφιμα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.