Σκοπός είναι να γνωρίζουν τις επιπτώσεις των μικροοργανισμών του περιβάλλοντος στη Δημόσια Υγεία.

Το πρόγραμμα συνίσταται από 15 ενότητες

  • Σκοπός της Μικροβιολογίας Περιβάλλοντος, Η σημασία του υδάτινου Περιβάλλοντος Επεξεργασία νερού και μικροοργανισμοί
  • Επεξεργασία αποβλήτων
  • Υδατογενείς ασθένειες και επιδημίες
  • Χαρακτηριστικά παραδείγματα στο υδάτινο περιβάλλον και απόβλητα Τρόφιμα Παραγωγή κρέατος
  • Γαλακτοκομικά προϊόντα Προστασία τροφίμων
  • Αερογενείς ασθένειες
  • Ασθένειες μέσω φορέων 
  • Βιολογικός πόλεμος
  • Επιτήρηση
  • Μέθοδοι στον έλεγχο του περιβάλλοντος.