Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκτιμούν και κατανοούν τις αρχές της περιβαλλοντικής τοξικολογίας και της χημείας συμπεριλαμβανομένων των πηγών, τη τύχη και τις επιδράσεις των χημικών ουσιών στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σύγχρονα προβλήματα που αφορούν τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις από τις θεμελιώδεις αρχές της χημείας και τοξικολογίας που είναι απαραίτητες για την κατανόηση θεμάτων της Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και Χημείας. Θα αναπτύξουν γνώσεις σε αλληλένδετα επιστημονικά πεδία και θα καταλάβουν πώς και γιατί συμβαίνουν περιβαλλοντικές/ τοξικολογικές διαδικασίες και γεγονότα. Θα αξιοποιούν τις γνώσεις αυτές για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών προβλημάτων, για τη ποσοτική πρόβλεψη και μοντελοποίηση της έκθεση σε χημικές ουσίες και τις επιπτώσεις, καθώς και για την αξιολόγηση του κινδύνου.