Εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες που διέπουν τις επιδημιολογικές έρευνες και την ανάλυσή των αντίστοιχων δεδομένων ιδιαίτερα μέσω κατάλληλων στατιστικών μοντέλων ανάλογα με τον τύπο της επιδημιολογικής μελέτης και την έκβαση που μελετάται. Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να μπορούν να αποφασίσουν ποια είναι η κατάλληλη στατιστική μέθοδος για την ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων (λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της μελέτης και της έκβασης)
  • Να μπορούν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα από αναλύσεις επιδημιολογικών δεδομένων
  • Να μπορούν να διαβάσουν κριτικά, ως προς την καταλληλότητα των στατιστικών μεθόδων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, δημοσιευμένες εργασίες σε Ιατρικά περιοδικά