Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων, παρουσιάσεων και εργασιών του μαθήματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να :

 • Έχουν προσεγγίσει την έννοια της υγείας και της ασθένειας ανά τους αιώνες, να έχουν εξοικειωθεί με τα διάφορα μοντέλα υγείας και την ολιστική προσεγγιση της υγείας σύμφωνα με τον ΠΟΥ
 • Είναι σε θέση να περιγράφουν τους παράγοντες που καθορίζουν την υγεια : Κληρονομικότητα, Περιβάλλον, Συμπεριφορά, Εργασία, Υπηρεσίες Υγείας
 • Κατανοούν και να ερμηνεύουν τους δείκτες μέτρησης της υγείας : Γενική Θνησιμότητα, Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, Βρεφική και περιγεννητική θνησιμότητα, Πρώιμη Θνησιμότητα, Νοσηρότητα, μεικτοί Δείκτες Νοσηρότητας, Προσδόκιμο Υγιούς Επιβίωσης, Ποιοτικά Προσαρμοσμένα Χρόνια Ζωής (QUALYs), Χρόνια Ζωής Απαλλαγμένα από Ανικανότητα (DALYs) Ποιότητα Ζωής που Σχετίζεται με την Υγεία κα
 • Γνωρίζουν την έννοια της Προαγωγής Υγείας, το ρόλο και τη σημασία της, τους σκοπούς, τους στόχους της, τις προτεραιότητες καθώς και τους τομείς εφαρμογής της
 • Να κατανοούν τις πολιτικές στην Εκπαίδευση της Προαγωγής Υγείας
 • Είναι εξοικειωμένοι με την εικόνα της υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού
 • Γνωρίζουν τα θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις της Προαγωγής Υγείας καθώς και τις θεωρίες τροποποίησης της συμπεριφοράς στο πλαίσιο της Π. Υ
 • Έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία της Αγωγής & Προαγωγής Υγείας που αφορά στο σχεδιασμό & την αξιολόγηση παρεμβάσεων Αγωγής & Προαγωγής Υγείας (εφαρμογές τροποποίησης συμπεριφορών υγείας)
 • Να κατανοούν τις έννοιες της αξιοπιστίας & της εγκυρότητας μετρήσεων & κλιμάκων
 • Αντιλαμβάνονται την έννοια της πρόληψης και την εφαρμογή της στην ιατρική (πρωτογενής , δευτερογενής , τριτογενής κα)
 • Γνωρίζουν τα σύγχρονα νοσήματα που απειλούν τη δημόσια υγεία (λοιμώδη - μεταδοτικά και χρόνια - μη μεταδοτικά νοσήματα) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Είναι εξοικειωμένοι με την έννοια των ανισοτήτων στο χώρο της υγείας