Ο κόσμος δέχεται δραματικές οικονομικές αλλά και κλιματικές αλλαγές. Οι επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία είναι σημαντικές. Οι κοινωνικές ανισότητες σε επίπεδο χωρών αυξάνονται έχοντας αντίκτυπο στη Δημόσια υγεία. Η οπτική της Δημόσιας Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο δίνει τη δυνατότητα να επιλεχθούν παρεμβατικές λύσεις συνεργατικά με καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγνοηθούν και οι παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο. Η Παγκόσμια Δημόσια Υγεία περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.