Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας. Στο μάθημα γίνεται μία συνοπτική εισαγωγή στο θέμα του τι είναι η Επιστημονική μέθοδος, ποια είναι τα βήματα της, ποιες οι σχέσεις μεταξύ αυτών των βημάτων και με ποιά κριτήρια επιλέγουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την καταλληλότερη ερευνητική μεθοδολογική προσέγγιση για το πρόβλημα μας. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν θέματα που αφορούν τις βασικές πρακτικές και κατευθύνσεις κλινικής έρευνας καθώς και βασικά παραδείγματα βασικής και μεταφραστικής έρευνας που αφορούν στην βιολογική βάση για την ανάπτυξη εμβολίων με διαφορετικές μεθοδολογίες-στρατηγικές, της μοριακής βάσης αντοχής παθογόνων μικροοργανισμών, του καρκίνου, των μεταμοσχεύσεων και της χρήσης βλαστικών κυττάρων των λοιμώξεων και των γενικότερων κινδύνων από προϊόντα διατροφής και τέλος της συμβολής της γονιδιωματικής ανάλυσης σε σχέση με θέματα Δημόσιας Υγείας.