Νέες θέσεις ΜΠΦ προκηρύσσονται με δημόσια προκήρυξη στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η Γραμματεία του ΤΙ χορηγεί έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, (Παράρτημα Α). Την προκήρυξη συντάσσει η ΣΕ. Η επιλογή γίνεται συνήθως εντός του Ιανουαρίου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου κατά το Μάρτιο (η ακριβής ημερομηνία γνωστοποιείται με ανακοίνωση).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι των ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής των παρακάτω τμημάτων (αλλά όχι περιοριστικά): Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής κ.α. Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών.

Η επιλογή γίνεται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης των εισακτέων (ΕΑ), η οποία μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη, όσους από τους υποψηφίους κρίνει ότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η ΕΑΕ συνεκτιμά το γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος, την τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τρεις συστατικές επιστολές για την ποιότητα του υποψηφίου, τη πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, το εν γένει ενδιαφέρον τους για τη Δημόσια Υγεία και το βαθμό της συνέντευξης.

Ειδικώς, για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή ισοδύναμου τίτλου αλλοδαπής, η ΣΕ αποφαίνεται μετά την εισαγωγή, για τα μαθήματα που μπορούν να αναγνωριστούν στον ΜΠΦ.

Οι συντελεστές βαρύτητας για την αξιολόγηση των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

 Α/Α

 Κριτήριο

 Σημαντικότητα κριτηρίου

 Βαθμολόγηση (σε αριθμό  μορίων)

 1

 Βαθμός Διπλώματος ή πτυχίου

 Η μη πλήρωση του κριτηρίου 1  καθιστά την πρόταση  απορριπτέα

 Άριστα:  30 μόρια

 Λίαν καλώς: 25

 Καλώς: 20

 2

 Γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

 Άριστη γνώση: 15 μόρια, Πολύ  Καλή γνώση: 10 μόρια, Καλή  γνώση: 5 μόρια

 3

Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα  ή εργασιακή εμπειρία  και  δημοσιεύσεις

Πρόσθετη Μοριοδότηση

 Έως 20 μόρια για έργο που  πιστοποιείται από τον  επιστημονικό υπεύθυνο ή  διευθυντή του κάθε έργου.

 4

 Συνέντευξη

 Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει  στη συνέντευξη απορρίπτεται

 Άριστα: 35 μόρια

 

Ελάχιστος αριθμός μορίων επιτυχίας καθορίζεται το εξήντα:               60 μόρια

 

Ο αριθμός  εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας. Οι υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, εισάγονται στο ΠΜΣ. Εφ’ όσον συμβεί να βρίσκονται περισσότεροι από ένας στην τελευταία θέση, εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται στους επιλαχόντες. Οι επιλεγμένοι φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα που απαριθμούνται στην αίτηση υποψηφιότητάς τους, δηλαδή:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Φωτοτυπία Αστυν. Ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου

Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και βεβαίωση τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με αναγωγή στην 10βάθμια κλίμακα που χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ, καθώς και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλη αρμόδια αρχή.

  • Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών (εφόσον υπάρχουν)
  • Τρεις συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την πανεπιστημιακή επίδοση του υποψηφίου
  • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Proficiency Univ. of Cambridge ή Univ. of Michigan ή TOEFL με βαθμό κατ’ ελάχιστον 550 μονάδες [213 με τη νέα κλίμακα βαθμολόγησης] ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, ή σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα) ή πιστοποίηση γνώσης της γαλλικής γλώσσας (Delf ή Sorbonne II ή σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • 4 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
  • Απόδειξη καταβολής του χρηματικού ποσού για το Α’ εξάμηνο στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, εντός της ολιγοήμερης προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη γραμματεία, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων και η θέση καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση μη εγγραφής επιλεγμένου φοιτητή είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από επιλαχόντα, κατά τη σειρά του πίνακα επιλαχόντων, εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής επιτροπής