Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων , κειμένων και εργασιών.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να :

  • Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των οικονομικών της υγείας και τις βασικές μεθόδους οικονομικής ανάλυσης.
  • Να αναλύουν βασικές έννοιες των οικονομικών, όπως τη σπανιότητα των πόρων, τα οριακά μεγέθη, τη χρησιμότητα, την προσφορά και τη ζήτηση.
  • Να αναλύουν τις ιδιομορφίες της αγοράς υπηρεσιών υγείας σε σύγκριση με τις συνήθεις αγορές.
  • Να αναλύουν τις σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σε σχέση με τον τρόπο διαμόρφωσης και άσκησης της πολιτικής υγείας.
  • Να κατανοήσουν τον τρόπο οργάνωσης και χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας διεθνές και εθνικό επίπεδο.
  • Να κατανοούν τις κυριότερες μεθόδους αποζημίωσης των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας.
  • Να αναλύουν τα κίνητρα των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας στη διαμόρφωση της προσφοράς και ορθολογικής κατανομής των πόρων, και να αποτιμούν το ρόλο τους στη συγκράτηση του υγειονομικού κόστους.
  • Να κατανοήσουν τις σύγχρονες μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης καθώς και την δυνατότητα εφαρμογής τους.
  • Να κατανοούν τις τεχνικές της οικονομικής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας και να αναλύουν τα μεθοδολογικά τους θέματα.
  • Να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν υπολογιστικό μοντέλο οικονομικής αξιολόγησης σε κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.