1. Κάθε πότε ξεκινάει ένας νέος κύκλος σπουδών για το Μεταπτυχιακό? Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις?

Η έναρξη νέου κύκλου σπουδών γίνεται κάθε Μάρτιο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχές Φεβρουαρίου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και στο τοπικό και πανελλαδικό τύπο και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

 

2. Ποια είναι διάρκεια σπουδών  του Μεταπτυχιακού;

Το Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας απονέμει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, δηλαδή δύο (2) διδακτικά εξάμηνα στα οποία προστίθεται ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, που ορίζεται σε ένα εξάμηνο.

 

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα ΜΠΣ και ποια η διαδικασία επιλογής; 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι των ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής των παρακάτω τμημάτων (αλλά όχι περιοριστικά): Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής κ.α. Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών.

Η επιλογή γίνεται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης των εισακτέων (ΕΑ), η οποία καλεί σε συνέντευξη, όσους από τους υποψηφίους κρίνει ότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η ΕΑ συνεκτιμά το γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος, την τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τρεις συστατικές επιστολές για την ποιότητα του υποψηφίου, τη πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, το εν γένει ενδιαφέρον τους για τη Δημόσια Υγεία και το βαθμό της συνέντευξης

 

4. Ποιο είναι το κόστος του Προγράμματος; Κάθε πότε καταβάλλονται τα δίδακτρα;

Το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 1.500 € και καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις σε διάστημα 18 μηνών, με πρώτη δόση να καταβάλλεται ταυτόχρονα με την εγγραφή. 

 

5. Υπάρχουν δυνατότητες υποτροφίας και με ποιες προϋποθέσεις;

Δίνεται  περιορισμένος αριθμός απαλλαγής διδάκτρων με κριτήριο το οικογενειακό/ατομικό εισόδημα των υποψηφίων υποτρόφων

 

6. Τι πρέπει να γνωρίζω για την συνέντευξη?

Η συνέντευξη πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ, σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Για τη γενική επιστημονική και επιστημολογική καλλιέργεια του υποψηφίου δίνεται έμφαση ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τη γνώση του για τα θέματα του ΠΜΣ. Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Επιτροπή αξιολογεί την συστηματική επιστημονική ενημέρωση του υποψήφιου, τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του και τη θέλησή του να συμμετάσχει στο ΠΜΣ. Την επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου, τη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος.