Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην κοινωνική Ιατρική.