Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων, παρουσιάσεων και εργασιών του μαθήματος.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τα σύγχρονα νοσήματα που απειλούν τη δημόσια υγεία (λοιμώδη- μεταδοτικά νοσήματα και μη μεταδοτικά νοσήματα) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Να γνωρίζουν την επιδημιολογία τους και να κατανοούν τους τρόπους μετάδοσής τους.
  • Να είναι σε θέση να περιγράφουν τα μέτρα πρόληψης των ανωτέρω νόσων από το άτομο στον πληθυσμό.
  • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της ανοσοποίησης και το ρόλο της στην πρόληψη των νόσων.
  • Να γνωρίζουν πως το περιβάλλον και οι συμπεριφορές του ατόμου μπορούν να επιδράσουν στην υγεία και να περιγράφουν μέτρα και στρατηγικές πρόληψης των κινδύνων εξ’ αυτών.
  • Να είναι εξοικειωμένοι με την οργάνωση υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα στον τομέα της προληπτικής ιατρικής.
  • Να είναι εξοικειωμένοι με τις αρχές της Βιοηθικής και την εφαρμογή τους στην προληπτική ιατρική.